2016-17, Χειμερινό Εξάμηνο

Α/Α Τίτλος (ελληνικά) Τίτλος (αγγλικά) Σύντομη Περιγραφή Επιβλέπων
1 Aνάπτυξη μεθοδολογίας για επιτόπιο έλεγχο και διάγνωση φαινομένου pid (potential induced degradation) σε φ/β πλαίσια – Tρόποι αντιμετώπισης  A Methodology for on field testing and diagnosis of PID effect on PV modules  Μελετάται και προτείνεται μεθοδολογία μέτρησης και αντιμετώπισης του ταχέως εξελισσόμενου φαινομένου απομείωσης της απόδοσης των εγκατεστημένων Φ/Β PID Βόκας Γ.
2 Mέτρηση και επιβεβαίωση ηλεκτρικών χαρακτηριστικών φ/β πλαισίων σε σχέση με τα
datasheets και έλεγχος απόδοσης τους υπό διαφορετικές κλιματικές συνθήκες
    Βόκας Γ.
3 Διερεύνηση αποδοχής εγκατάστασης ενός συστήματος smart-grid με έξυπνους μετρητές συνοδευόμενης από αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών. Exploring the acceptance of the installation of a smart-grid system considering change of consumption habits Στόχος είναι η διερεύνηση του βαθμού αποδοχής της εγκατάστασης ενός έξυπνου συστήματος με έξυπνους μετρητές σε μια μικρή κοινωνική ομάδα, όταν αυτό συνοδεύεται από αλλαγή καταναλωτικών συνηθειών Βόκας Γ.
4 Έρευνα αγοράς έξυπνων μετρητών και καταγραφή τεχνικών δυνατοτήτων. δοκιμαστική λειτουργία 3 μετρητών για μέτρηση ενεργειακών στοιχείων. Smart meters market research and operation tests of 3 smart meters measuring energy data Έρευνα αγοράς έξυπνων μετρητών, καταγραφή τεχνικών δυνατοτήτων και δοκιμαστική λειτουργία 3 μετρητών για μέτρηση ενεργειακών στοιχείων. Βόκας Γ.
5 Πραγματοποίηση μετρήσεων ποιοτικών χαρακτηριστικών της ηλεκτρικής ισχύος σε διάφορα σημεία του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. και μελέτη προτάσεων βελτίωσης (εξέλιξη άλλης πτυχιακής) Power quality measurements at different sites of PUAS buildings – Improvement proposals Πραγματοποίηση μετρήσεων ποιότητας ισχύος σε διάφορα κτίρια του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, διερεύνηση προβλημάτων και προτάσεις βελτίωσης Βόκας Γ.
6 Πραγματοποίηση μετρήσεων ποιοτικών χαρακτηριστικών της ηλεκτρικής ισχύος σε βιομηχανική ζώνη και μελέτη προτάσεων βελτίωσης (εξέλιξη άλλης πτυχιακής) Power quality measurements at Industries and industrial zone– Improvement proposals Πραγματοποίηση μετρήσεων ποιότητας ισχύος σε βιομηχανίες και στη βιομηχανική περιοχή Οινοφύτων, διερεύνηση προβλημάτων και προτάσεις βελτίωσης. Βόκας Γ.
7 Πραγματοποίηση μετρήσεων ποιοτικών χαρακτηριστικών της ηλεκτρικής ισχύος σε σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χαμηλής τάσης και μελέτη προτάσεων βελτίωσης Power quality measurements at Renewable Energy installations – Improvement proposals Πραγματοποίηση μετρήσεων ποιότητας ισχύος σε εν λειτουργία φωτοβολταϊκούς και αιολικούς σταθμούς, διερεύνηση προβλημάτων και προτάσεις βελτίωσης Βόκας Γ.
8 Εξοικονόμηση ενέργειας με φωτισμό led – έρευνα τεχνολογιών και μελέτη φοροτεχνικής και ενεργειακής βελτιστοποίησης σε οδικό φωτισμό ενός δήμου     Βόκας Γ.
9 Κατασκευή ευέλικτου ρυθμιστή φόρτισης μπαταριών dc/dc Design and construction of a flexible dc/dc battery charger Γίνεται μελέτη, ανάλυση, προσομοίωση και κατασκευή ενός ευέλικτου ρυθμιστή φόρτισης μπαταριών Βόκας Γ.
10 Επέκταση της μηχανής επαγωγικής θέρμανσης στα 100kw (εξέλιξη άλλης πτυχιακής) 100kW induction heating machine Μελέτη, σύνταξη νέας τοπολογίας και επέκταση της ισχύος της μηχανής επαγωγικής θέρμανσης στα 100kW Βόκας Γ.
11 Μέτρηση, ανάλυση καταναλώσεων & προτεινόμενα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο Ζ του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ Consumption measurements and analysis of Z Building – Proposing steps for energy saving Γίνονται μετρήσεις και αναλύονται στις καταναλώσεις του κτιρίου Ζ του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ με σκοπό την πρόταση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Βόκας Γ.
12 Μοντέλα Βίντεο για Κίνηση Μεταβλητού Ρυθμού.   Στα πλαίσια της πτυχιακής αυτής εργασίας, θα μελετηθούν μοντέλα βίντεο για κίνηση μεταβλητού ρυθμού. Τα μοντέλα αυτά είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της απόδοσης ενός δικτύου στη φάση της σχεδίασης του και στη φάση σχεδίασης μιας νέας υπηρεσίας (π.χ. IPTV). Ένα καλό μοντέλο κίνησης βίντεο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα χαρακτηριστικά μιας ακολουθίας εικόνων (βίντεο) και παράλληλα να προβλέπει με ακρίβεια την απόδοση του δικτύου (π.χ. την καθυστέρηση από άκρο σε άκρο και την απώλεια πακέτων).  Καλύβας Δ.
13 Ανίχνευση Ορίων Γραμμής Κυκλοφορίας.   Στα πλαίσια της πτυχιακής αυτής εργασίας, θα μελετηθούν αλγόριθμοι ανίχνευσης του περιγράμματος ενός αντικειμένου με εφαρμογή στον καθορισμό των ορίων μιας γραμμής κυκλοφορίας. Οι αλγόριθμοι αυτοί είναι απαραίτητοι για το σύστημα τεχνικής όρασης ενός αυτόνομου οχήματος (ενός οχήματος χωρίς οδηγό). Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας θα μελετηθούν και χρήσιμες έννοιες της ψηφιακής επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνας.  Καλύβας Δ.
14 Υλοποίηση υπολογιστή με επεξεργαστή LEON και λειτουργικό σύστημα Linux   Υλοποίηση του πυρήνα επεξεργαστή LEON και των απαραίτητων περιφερειακών (οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, διεπαφή δικτύου κλπ) σε αναπτυξιακό σύστημα με ALTERA MAX10 και μνήμη DDR3. Στο σύστημα που θα υλοποιηθεί θα εγκατασταθεί και το λειτουργικό σύστημα Linux κατάλληλα παραμετροποιημένο.  Κυριάκης-Μπιτζάρος Ε.
15 Σχεδίαση και ανάπτυξη σε FPGA ψηφιακών φίλτρων πραγματικού χρόνου για επεξεργασία μονοδιάστατων σημάτων (audio processing)   Σχεδίαση και υλοποίηση σε FPGA ψηφιακών φίλτρων για την επεξεργασία ηχητικών σημάτων (audio processing) σε πραγματικό χρόνο (real time). Χρήση μικροφώνου, ηχείων και αναπτυξιακού συστήματος FPGA  με ειδικού σκοπού κάρτα υψηλής πιστότητας ψηφιακού audio. Κυριάκης-Μπιτζάρος Ε. & Ραγκούση Μ.
16 Σχεδίαση και ανάπτυξη σε FPGA ψηφιακών φίλτρων πραγματικού χρόνου για επεξεργασία διδιάστατων σημάτων (image processing)   Σχεδίαση και υλοποίηση σε FPGA ψηφιακών φίλτρων για την επεξεργασία εικόνων (image processing) σε πραγματικό χρόνο (real time). Χρήση κάμερας, οθόνης, αναπτυξιακού συστήματος VEEK-MT-SoCKit  και FPGA  Cyclone V SoC. Κυριάκης-Μπιτζάρος Ε. & Ραγκούση Μ.
17 «Ποιότητα και Ανώτατη Εκπαίδευση: Αξιολόγηση των δομών σε Ελλάδα και Ευρώπη»   Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας έχει σαν σκοπό να προσεγγίσει το θέμα της ποιότητας στην Ανώτατη εκπαίδευση, ξεκινώντας με μια σύντομη ανασκόπηση του ήδη υπάρχοντος ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και συνεχίζοντας με αναφορές  στην καθιέρωση του Εθνικού Συστήματος Αξιολόγησης της Ποιότητας στην Ανώτατη εκπαίδευση. Να γίνει μια σύντομη αναφορά των Εθνικών φορέων Διασφάλισης και Αξιολόγησης  ποιότητας των Ιδρυμάτων δρουν στην Ευρώπη αλλά και του τρόπου που η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει την Ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
Να γίνει εκτενής αναφορά στην υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας  στην Ανώτατη Εκπαίδευση αλλά και πρακτική εφαρμογή του συστήματος ISO 9000 στον εσωτερικό κανονισμό ενός Ιδρύματος. Επίσης να γίνει σύγκριση της αξιολόγησης δυο Ιδρυμάτων αλλά και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν κατόπιν συλλογής των δεδομένων και πληροφοριών ως προς το συγκεκριμένο θέμα.
Κωστής I.
18 Ανάπτυξη αλγορίθμου τεχνητής ευφυίας reinforcement learning και επίδειξη αυτού σε σύνθετο μεταβαλλόμενο περιβάλλον μεγάλης πολυπλοκότητας   Η συγκεκριμένη πτυχιακή αναφέρεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αλγορίθμου reinforcement learning. Ο αλγόριθμος καλείται να εφαρμοστεί σε σύνθετο μεταβαλλόμενο περιβάλλον μεγάλης πολυπλοκότητας Μετάφας Δ.
19 Ανάπτυξη αλγορίθμου έρευνας δεδομένων (data mining) και επίδειξη αυτού σε σύστημα machine learning τεχνητής ευφυίας   Η συγκεκριμένη πτυχιακή αναφέρεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αλγορίθμου data mining M5P. Ο αλγόριθμος καλείται να εφαρμοστεί σε σύστημα machine learning Μετάφας Δ.
20 Ανάπτυξη Δικτύου Ασύρματων Αισθητήρων με Ενσωματωμένη Τεχνολογία Ευφυών Κεραιών    Η πτυχιακή εργασία θα ασχοληθεί με την σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού για δίκτυα WSN και IoT των οποίων οι κόμβοι είναι εξοπλισμένοι με ευφυείς κεραίες μεταγωγής λοβού. Η διπλωματική θα ολοκληρώσει την ανάπτυξη ευφυών κεραιών και κυκλώματος RF Front End για κόμβους WSN στην 2.4 GHz ISM band. Οι εξοπλισμένοι κόμβοι με την βοήθεια του λογισμικού θα προωθούν το φορτίο τους ενεργοποιώντας κάθε φορά το τμήμα εκείνο της κεραίας που είναι κατάλληλο για μετάδοση και λήψη. Το λογισμικό θα περιλαμβάνει διεπαφή με τον χρήστη του δικτύου για την δημιουργία φορτίου, έλεγχο του δικτύου και καταγραφή της επίδοσής του. Μυτιληναίος Σ
21 Σχεδίαση Miniaturized Τυπωμένης Κεραίας στα 868 MHz σε Τεχνολογία 4-Layer PCB    Η πτυχιακή εργασία θα ασχοληθεί με την σχεδίαση τυπωμένης κεραίας στα
868 MHz. Η κεραία θα χρησιμοποιηθεί σε κόμβους δικτύων IoT και WSN που λειτουργούν στην συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων. Η πρωτοτυπία της κεραίας έγκειται στην χρήση τεχνολογιών μείωσης του όγκου της με παράλληλη διατήρηση των χαρακτηριστικών ακτινοβολίας της. Η σχεδίαση της κεραίας θα πραγματοποιηθεί με την βοήθεια του λογισμικού CST ή HFSS σε τεχνολογία PCB τεσσάρων μεταλλικών επιπέδων.
Μυτιληναίος Σ
22 Σχεδίαση και ανάπτυξη δέκτη ραντάρ για ανίχνευση και κλείδωμα ανακλασεων από σήμα HPM    Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος SAVELEC στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ αναπτύχθηκε μια συσκευή παραγωγής μικροκυμάτων υψηλής ισχύος (HPM - High Power Microwaves).
Στόχος της διπλωματικής είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη μιας συσκευής η οποία θα ανιχνεύει το ανακλώμενο κύμα εκπομπής της συσκευής HPM από διερχόμενα μεταλλικά αντικείμενα μεγάλου RCS.
Μυτιληναίος Σ
23 Σχεδίαση και ανάπτυξη phased array χοανοκεραιών για χρήση με σύστημα HPM    Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος SAVELEC στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ αναπτύχθηκε μια συσκευή παραγωγής μικροκυμάτων υψηλής ισχύος (HPM - High Power Microwaves).
Στόχος της διπλωματικής είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός phased array από δύο χοανοκεραίες εκ των οποίων η μια θα τροφοδοτείται υπό ελεγχόμενη στροφή φάσης. Σκοπός της διπλωματικής είναι ο καθορισμός της διάταξης των κεραιών και της σύνθεσης του συστήματος για την επίτευξη των επιθυμητών χαρακτηριστικών ακτινοβολίας της στοιχειοκεραίας.
Μυτιληναίος Σ
24 Ανάπτυξη επέκτασης για πλατφόρμα ανοικτού κώδικα βασισμένης σε ασύρματες επικοινωνίες μικρού εύρους ζώνης  Development of a shield for an open-source platform based on narrowband  wireless communication technologies and appropriate middleware Ανάπτυξη επέκτασης για πλατφόρμα ανοικτού κώδικα για εφαρμογές Ασύρματων δικτύων αισθητήρων βασισμένης σε  τεχνολογίες ασύρματης επικοινωνίες πολύ μεγάλης εμβέλειας και κατάλληλων πρωτοκόλων ενδιάμεσου λογισμικού. Στα πλαίσια της πτυχιακής θα μελετηθεί η ευαισθησία των  Π.Παπαγέωργας
25 Ενσωμάτωση πρωτοκόλλων δικτύωσης και τεχνολογιών ασύρματης επικοινωνίας μεγάλης εμβέλειας για Μη Επανδρωμένα Οχήματα Αέρος (UAVs) και εφαρμογές IoT  Agile gateway for UAVs targeting IoT applications Ενσωμάτωση πρωτοκόλλων δικτύωσης ενδιάμεσου λογισμικού και τεχνολογιών ασύρματης δικτύωση μεγάλης εμβέλειας για Μη Επανδρωμένα Οχήματα Αέρος (UAVs) και εφαρμογές IoT. Θα χρησιμοποιηθούν έτοιμες πλατφόρμες ελικοπτέρου και τετρακόπτερου και τεχνολογίες ενδιάμεσου λογισμικού Παπαγέωργας Π.
26 Ανάπτυξη  πύλης δικτύου για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων βασισμένης σε πλατφόρμα ανοικτού κώδικα Development of an Agile gateway for Wireless Sensor Networks based on an open source platform Ανάπτυξη  πύλης δικτύου για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων βασισμένης σε πλατφόρμα κινητού τηλεφώνου με Λειτουργικό ανοικτού κώδικα. Θα υποστηρίζει πολλαπλές τεχνολογίες ασύρματης δικτύωσης μικρής και πολύ μεγάλης εμβέλειας χρησιμοποιώντας κατάλληλους πομποδέκτες. Παπαγέωργας Π.
27 Ανάπτυξη πειραματικής διάταξης έξυπνης ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας με τεχνολογίες πλατφόρμας μικροελεγκτή ανοικτού κώδικα, ασύρματης δικτύωσης και Cloud computing Development of a cloud interconnected electromagnetic switch based on an open source microcontroller platform Ανάπτυξη πειραματικής διάταξης έξυπνης ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας με τεχνολογίες πλατφόρμας μικροελεγκτή ανοικτού κώδικα, ασύρματης δικτύωσης και Cloud computing Παπαγέωργας Π.
28 Χρήση έξυπνων συσκευών για συλλογή δεδομένων με χρήση τεχνικών πληθοπορισμού (crowdsourcing).     Πατρικάκης Χ.
29 Επίγνωση κατάστασης χρήστη με χρήση φορετών (wearable) συσκευών.     Πατρικάκης Χ.
30 Υποστήριξη υπηρεσιών ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο, με χρήση τεχνολογιών παγκόσμιου ιστού     Πατρικάκης Χ.
31 Ψηφιακή επεξεργασία σήματος: ανάλυση χρονοσειρών του δικτύου γεωμαγνητικών παρατηρητηρίων του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας (Enigma) στο πλαίσιο των πολύπλοκων συστημάτων Digital signal processing: analysis of time series recorded by the network of geomagnetic observatories (Enigma) of the National Observatory of Athens in the frame of complex systems Το δίκτυο γεωμαγνητικών παρατηρητηρίων Enigma (http://enigma.space.noa.gr/) του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας (http://www.noa.gr/) αποτελείται από τρείς σταθμούς σε τρείς περιοχές της Ελλάδας και καταγράφει τις μεταβολές του Γήινου μαγνητικού πεδίου. Πολλά από τα φαινόμενα που καταγράφονται (π.χ., μαγνητικές καταιγίδες, υποκαταιγίδες, προσεισμικές μαγνητικές διαταραχές) μπορούν να αναλυθούν στο πλαίσιο της θεωρίας πολύπλοκων συστημάτων. Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής είναι η ανάλυση χρονοσειρών που έχουν καταγραφεί στους σταθμούς του δικτύου αυτού με εργαλεία στατιστικής φυσικής και δυναμικών συστημάτων μεμονωμένα ή και σε συνάρτηση με χρονοσειρές άλλων φυσικών μεγεθών (π.χ., σεισμικότητας) με στόχο τη μελέτη τους στο πλαίσιο των πολύπλοκων συστημάτων και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την κατανόηση των πολύπλοκων διεργασιών που υποκρύπτονται πίσω από την προετοιμασία των παρατηρούμενων, καταστροφικών σε κάποιες περιπτώσεις, φυσικών φαινομένων. Ποτηράκης Στ.
32 Μελέτη οπτικών πηγών laser πολύ στενών παλμών (ultra-fast laser sources) για τα
μελλοντικά δίκτυα Ethernet 100 Gbps
Study of mode-locked optical sources for ulrtashort pulse generation   Σίμος Η.
33 Σχεδίαση – κατασκευή και έλεγχος LC ζωνοπερατού RF φίλτρου ψηφιακά ελεγχόμενης κεντρικής συχνότητας διέλευσης     Σταθόπουλος Ν –  Σαββαΐδης Σ.
34 Σχεδίαση-κατασκευή και έλεγχος μικροκυματικού φίλτρου με χρήση λογισμικού προσομοίωσης     Σταθόπουλος Ν –  Σαββαΐδης Σ.
35 Θεωρητική και πειραματική μελέτη της επίδρασης RF παλμών σε καλωδιωσεις     Σταθόπουλος Ν –  Σαββαΐδης Σ.
36 Εφαρμογή του μοντέλου των γραμμών μεταφοράς στη μελέτη της λειτουργίας ανακλαστήρων FBG, νοθευμένων με τρισθενή ιόντα ερβίου      Σταθόπουλος Ν –  Σαββαΐδης Σ.
37 Θεωρητική Μελέτη και Σχεδίαση Ενεργής Διάταξης Συμπίεσης Παλμών στην ζώνη Συχνοτήτων 2.2-3.2 GHz     Σταθόπουλος Ν –  Σαββαΐδης Σ.

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Γραφείο: ZB 106 (Ημέρες/ Ώρες : Δευτέρα - Παρασκευή : 09:00 - 15:30 )

  • Τήλ: +30 210538-1514
  • FAX: +30 210538-1514